Yom Shlishi, 5 Av 5778

SBE-Shabbat ServicesFriday Night

Kabbalat Shabbat Service Friday- once a month 7:00 PM

 

 


Saturday Morning

Shabbat Morning Service every Saturday 10:30 am